มีสาเหตุจากการที่โครโมโซมคู่ ที่ 18
เกินมา 1 โครโมโซมนอกจากมีภาวะปัญญา
อ่อนแล้วเด็กยังมีความพิการรุนแรง เช่น
ปากแหว่ง เพดานโหว่ หัวใจพิการแต่กำเนิด

 

      

Advertisements