ตา  คือ ส่วนเล็กๆ ที่ยอดหรือซอกใบ และสามารถเจริญเป็นกิ่งหรือดอกได้

ส่วนประกอบของตา

– ตายอด คือ จะอยู่ส่วนปลายสุดของลำต้น
– ตาข้าง คือ จะอยู่ด้านข้างของลำต้นหรือที่ง่ามใบ

ชนิดของตาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

                                                                   – ตาใบ คือ ส่วนของตาที่เจริญไปเป็นใบ
                                                                   – ตาดอก คือ ส่วนของตาที่เจริญไปเป็นดอก
                                                                   – ตารวม คือ ส่วนของตาที่เจริญไปเป็นทั้งใบและดอก

Advertisements