ราก

คือ ส่วนประกอบของพืชที่เจริญเติบโตเข้าหาส่วนกลาง เพื่อดูดน้ำ เกลือแร่ และยึดลำต้น  จำแนกตามลักษณะใบเลี้ยงของพืช จำแนกได้ดังนี้
พืชใบเลี้ยงคู่ จะมีรากแก้ว เป็นรากที่งอกออกจากเมล็ด มีลักษณะใหญ่กว่ารากอื่นๆ รากที่แตกออกจากรากแก้ว เรียกว่า รากแขนง และรากฝอย ตามลำดับ เช่น ต้น มะม่วง มะขาม ชมพู่ เงาะ เป็นต้น
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว จะมีเฉพาะรากฝอย ได้แก่พืชจำพวก หญ้า ไผ่ ข้าว ข้าวโพด มะพร้าว เป็นต้น

Advertisements